bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Chức năng

Phòng CTCT & QLSV có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và sinh viên; công tác quản lý sinh viên (bao gồm sinh viên các hệ chính quy, văn bằng II, liên thông) trong Trường.

 1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức và sinh viên; kế hoạch công tác quản lý sinh viên.
 2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.
 3. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các lớp học tập nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng và sinh hoạt chính trị cho cán bộ, viên chức và sinh viên.
 4. Trực tiếp in, cấp phát và quản lý thẻ sinh viên hệ đại học chính quy; quản lý cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân thể tự nguyện, các dịch vụ làm thẻ và cấp phát thẻ ngân hàng, các thẻ khác liên quan đến sinh viên hệ đại học chính quy.
 5. Quản lý các loại hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên.
 6. Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng, với cơ quan an ninh, với các cơ quan chức năng bên ngoài và với phụ huynh của sinh viên giải quyết các vấn đề liên quan đến người học.
 7. Là thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Hội đồng đánh giá rèn luyện của sinh viên thuộc Phòng quản lý. Là thành viên Hội đồng tuyển sinh, thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy.
 8. Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, tổ chức khai giảng cho các hệ chính quy, liên thông, văn bằng II; kiểm tra, rà soát và thiết lập hồ sơ sinh viên theo quy định.
 9. Phối hợp với phòng Thanh tra Pháp chế, phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo và các quy định khác của Trường đối với sinh viên.
 10. Xác nhận các giấy tờ cho sinh viên thuộc Phòng quản lý.
 11. Chủ trì xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định; tiếp nhận xét trợ cấp chính sách xã hội cho sinh viên; giải quyết các chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên theo quy định.
 12. Là thường trực quỹ học bổng sinh viên trường. Là đầu mối tiếp nhận và đề xuất phương án phân phối tài trợ học bổng cho sinh viên của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hỗ trợ thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng.
 13. Là đầu mối tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng theo học kỳ, năm học và cuối khoá làm căn cứ thực hiện chế độ học bổng, xét tư cách tốt nghiệp cho sinh viên.
 14.  Là đầu mối đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế, nội quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa đề xuất trình Hiệu trưởng xét quyết định: chuyển đi, chuyển đến, nghỉ học tạm thời, tiếp tục học, thôi học, kỷ luật cho sinh viên các hệ chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy.
 15. Là đầu mối quản lý địa chỉ nơi cư trú, tạm trú của sinh viên ngoại trú. Nắm tình hình ăn, ở, đời sống và sinh hoạt của sinh viên thông qua chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị có quản lý sinh viên đối với sinh viên ngoại trú và của Ban Quản lý ký túc xá đối với sinh viên nội trú. Phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá định kỳ kiểm tra việc chấp hành quy định khu nội trú của sinh viên.
 16. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý sinh viên cho các đơn vị.
 17. Phối hợp tổ chức thi sinh viên giỏi, thi Olimpic, các cuộc thi khác có liên quan đến chính trị và văn hoá.
 18. Tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên. Giải quyết hoặc kiến nghị Nhà trường giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên về đánh giá điểm rèn luyện, về chế độ, chính sách đối với sinh viên.
 19. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường để tổ chức hội chợ việc làm, tổ chức hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, hỗ trợ hoạt động ngoại khoá cho sinh viên.
 20. Lưu trữ các tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ sinh viên theo quy định.
 21. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 22. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 23. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng: ThS. Bùi Quang Trung 
 • Phó phòng: ThS. Phạm Thị Thúy Hường
 • Chuyên viên: Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Mai Thị Thúy, Trần Thị Sâm, Nguyễn Thị Hồng Khanh
 • Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên -  Tòa nhà X2, số 55 Giải Phóng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38691833 - 024.38697004
 • Website: //ctsv.73keys.com/ 
 • Email: [email protected]