bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2020

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng: Quyết định 37/2018/QĐ-TTg
2 Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023
3 Thông tư số 04/2019 TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS 
4 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS 
5 Công văn số 12/HĐGSNN ngày 6/4/2020 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
6 Công văn số 50/HĐGSNN ngày 6/4/2020 về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt chuẩn tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
7 Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 về việc thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

1. Danh sách ứng viên

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐĂNG KÍ CHỨC DANH NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH NƠI LÀM VIỆC

ĐĂNG KÝ HỘI ĐỒNG

1 Đinh Quang Cường 12/10/1957 GS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Công trình biển và Dầu khí, bộ môn KTXD công trình biển

Xây dựng

- Kiến trúc

2 Đỗ Duy Đỉnh 20/02/1981 PGS Ngành Giao thông vận tải; chuyên ngành Xây dựng đường bộ Trường Đại học Xây dựng, khoa Cầu đường, bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị

Giao thông

vận tải

3 Phạm Xuân Đạt 04/11/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, bộ môn Cơ học kết cấu

Xây dựng

- Kiến trúc

4 Hoàng Vĩnh Long 31/1/1976 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng

Xây dựng

- Kiến trúc

5 Nguyễn Ngọc Lâm 04/7/1983 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Vật liệu và Cấu kiện xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Vật liệu xây dựng, bộ môn Vật liệu xây dựng

Xây dựng

- Kiến trúc

6 Nguyễn Tuấn Trung 14/6/1980 PGS Ngành Xây dựng; chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Xây dựng, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, bộ môn Bê tông cốt thép

Xây dựng

- Kiến trúc

2. Bản đăng ký

TT HỌ VÀ TÊN BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Đinh Quang Cường 0913 531 574 [email protected]
2 Đỗ Duy Đỉnh 0912 719 173 [email protected]
3 Phạm Xuân Đạt 0912 799 933 [email protected]
4 Hoàng Vĩnh Long 0972 916 898 [email protected]
5 Nguyễn Ngọc Lâm 0989 634 126 [email protected]
6 Nguyễn Tuấn Trung 0906 226 621 [email protected]

 

3. Folder hồ sơ ứng viên

1. Danh sách đề cử ứng viên hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020

TT HỌ VÀ TÊN  HỌC HÀM, HỌC VỊ NGÀNH, LIÊN NGÀNH
1 Nguyễn Việt Anh GS.TS Xây dựng - kiến trúc
2 Nguyễn Hoàng Giang PGS.TS Xây dựng - kiến trúc
3 Phạm Hiền Hậu PGS.TS  Xây dựng - kiến trúc
4 Phạm Duy Hòa PGS.TS Giao thông vận tải
5 Trần Văn Liên GS.TS Cơ học
6 Nguyễn Ngọc Linh PGS.TS Xây dựng - kiến trúc
7 Nguyễn Thị Thanh Mai PGS.TS Xây dựng - kiến trúc
8 Phan Quang Minh GS.TS Xây dựng - kiến trúc
9 Trần Thị Việt Nga PGS.TS Xây dựng - kiến trúc
10 Nguyễn Việt Phương PGS.TS Giao thông vận tải
11 Bạch Đình Thiên PGS.TSKH Xây dựng - kiến trúc
12 Trần Minh Tú GS.TS Cơ học
13 Nguyễn Văn Tuấn PGS.TS Xây dựng - kiến trúc
14 Hoàng Tùng PGS.TS Giao thông vận tải
15 Phạm Thanh Tùng PGS.TS Xây dựng - kiến trúc

2. Các quyết định

  • Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở:  
  • Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở: 

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020:

  • Tổng số ứng viên: 6, trong đó: 1 GS; 5 PGS
  • Địa điểm họp: Phòng 305, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
  • Lịch xét năm 2020:
TT Ngày, tháng, năm Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 01/07/2020 8h00 Rà soát hồ sơ để thẩm định  
2 06/07/2020 8h00 Chuyển hồ sơ để thẩm định  
3 20/07/2020 8h00 Nhận lại hồ sơ và kết quả thẩm định  
4 23/07/2020 8h00 –17h00 Phiên họp thứ nhất: xét kết quả thẩm định và biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên  
5 24/07/2020 8h00 – 16h00 Phiên họp thứ hai: Hội đồng nghe báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên  
6 24/07/2020 16h00 –17h30 Hội đồng đánh giá, kết luận về báo cáo khoa học tổng quan và về năng lực ngoại ngữ của từng ứng viên. Thông qua danh sách, bỏ phiếu kín, kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu. Rút kinh nghiệm và thông qua Biên bản kỳ họp.  
7 27/07/2020 10h00 Thông báo kết quả trong trường  
8 19/08/2020 10h00 Nộp báo cáo kết quả và hồ sơ cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước  

 

4. Kết quả xét duyệt của hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020: 

5. Kết quả xét duyệt của HĐGSNN năm 2020: Đang cập nhật..

  • Danh sách đăng ký bổ nhiệm năm 2020: Đang cập nhật...
  • Danh sách hội đồng năm 2020: Đang cập nhật...
  • Kết quả xét bổ nhiệm năm 2020: Đang cập nhật...
TT Chức danh Họ và tên Địa chỉ liên hệ Ghi chú
1 Chủ tịch Hội đồng GS.TS Trần Văn Liên - Điện thoại di động: 0912260745
- Email: [email protected]
- Địa chỉ liên hệ qua bưu điện: Phòng KHCN (309-A1), Trường Đại học Xây dựng
 
2 Thư ký Hội đồng PGS.TS Nguyễn Việt Phương Điện thoại di động: 09.13.31.04.04
- Email: [email protected]