bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Quản lý đầu tư

Phòng Quản lý đầu tư có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực quản lý đầu tư cơ sở vật chất của Trường.

 1. Trực tiếp lập kế hoạch đầu tư, đề xuất phương án tổ chức quản lý đầu tư các dự án từ khâu chuẩn bị dự án đến khâu thực hiện dự án và đưa dự án vào vận hành khai thác trình Hiệu trưởng phê duyệt; tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Ban quản lý thực hiện dự án.
 2. Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất báo cáo Hiệu trưởng.
 3. Chủ động chuẩn bị dự án đầu tư từ khâu nghiên cứu dự án đến khâu thực hiện dự án đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư.
 4. Chủ trì thực hiện các hoạt động xúc tiến các thoả thuận đầu tư dự án.
 5. Chủ trì tổ chức việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư của Trường
 6. Chủ trì tổ chức việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình xây dựng của Trường.
 7. Tổ chức việc khảo sát, chuẩn bị mặt bằng dự án.
 8. Tổ chức việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc của dự án.
 9. Chủ trì việc tổ chức và tham gia quản lý thực hiện dự án đầu tư, quản lý việc thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án.
 10. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật.
 11. Phối hợp với phòng Tài vụ và phòng Quản trị thiết bị trong việc bàn giao tài sản hình thành sau đầu tư đưa vào khai thức, sử dụng.
 12. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 14. Trưởng phòng Quản lý đầu tư được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đầu tư gồm Phụ trách phòng, 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

Hiện nhân lực của Phòng gồm các cán bộ viên chức sau:

 • ThS. Cao Tuấn Anh - Trưởng phòng
 • Nguyễn Đức Thành - Chuyên viên
 • Hoàng Thị Quỳnh - Chuyên viên
 • Nguyễn Thị Tuệ Minh - Chuyên viên
 • Hứa Thanh Tùng - Chuyên viên
 • Phòng có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường; lập kế hoạch đầu tư; đề xuất phương án tổ chức quản lý đầu tư các dự án từ khâu thực hiện dự án và đưa dự án vào khai thác vận hành.
 • Trực tiếp thực hiện các công việc chuẩn bị dự án và chuẩn bị xây dựng theo nhiệm vụ được giao phù hợp năng lực.
 • Trực tiếp tham gia công tác quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao.
 • Trực tiếp thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư của trường.
 • Đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý dự án đầu tư.