bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Thanh tra – Pháp chế

Nhằm đảm bảo cho các hoạt động của Trường Đại học Xây dựng và các đơn vị trực thuộc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo vệ Nhà trường trước những rủi ro pháp lý, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã được thành lập theo Quyết định số 1263/ QĐ – ĐHXD ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng.

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra nội bộ và những vấn đề pháp lý của Trường.

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, pháp chế định kỳ, đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, pháp chế theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.
 2. Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác khi Hiệu trưởng giao.
 3. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 4. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng chỉ đạo về nghiệp vụ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.
 5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý của Trường về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng …
 6. Chủ trì giúp Hiệu trưởng về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên.
 7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra, pháp chế cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.
 8. Hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng có quyết định điều chỉnh, khắc phục các sai phạm kịp thời. Hướng dẫn và kiểm soát việc ban hành các văn bản quản lý của Nhà trường đúng quy định pháp luật.
 9. Giúp Hiệu trưởng kiểm soát các mối quan hệ của Nhà trường, đảm bảo việc ký kết hợp đồng của Trường với các đối tác đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý cho Nhà trường.
 10. Tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các đơn vị trong Trường trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với các đối tác.
 11. Tuyền truyền, phổ biến pháp luật trong Nhà trường.
 12. Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về thanh tra theo quy định của pháp luật.
 13. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 15. Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng: ThS. Đinh Văn Trường
 • Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Thu Hương
 • Chuyên viên: CN Trần Thanh Hương
 • Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Nguyệt
 • Chuyên viên: KS Lê Thị Hồng Nhung
 • Địa chỉ: Phòng 118 và 119, Nhà A1, Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 02438696575      
 • Website: ttpc.73keys.com
 • Email: [email protected]