bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Xét đạt chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS năm 2023

 I. THÔNG TIN CHUNG

Theo yêu cầu của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học cần phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

 II. VĂN BẢN PHÁP QUY

TT QUYẾT ĐỊNH, CÔNG VĂN, THÔNG TƯ FILE NỘI DUNG
1 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
2 Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023
3 Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS
4 Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS ngành, liên ngành và HĐGSCS
5 Công văn số 82/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg
  (Một số tài liệu đính kèm với công văn số 82)
6 Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/2/2023 về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023
7 Tài liệu chia sẻ chung

III.1 Danh sách ứng viên

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PGS - GS NĂM 2023

Tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký chức danh

Đơn vị công tác

Ngành

Chuyên ngành

Đăng ký tại HĐGS ngành, liên ngành

1

Đinh Quang Cường

12/10/1957

GS

Khoa XD CT Biển và Dầu khí

Xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Xây dựng - Kiến trúc

2

Nguyễn Văn Tuấn

11/5/1977

GS

Khoa Vật Liệu Xây dựng

Xây dựng

Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

3

Lưu Thị Diệu Chinh

12/11/1983

PGS

Khoa Công trình Thủy

Thủy lợi

Phòng chống thiên tai và thích ứng  biến đổi khí hậu

Thủy lợi

4

Nguyễn Phan Duy

01/12/1981

PGS

Khoa Xây dựng, Trường ĐH Văn Lang

Xây dựng

Kỹ thuật Xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

5

Đỗ Duy Đỉnh

20/02/1981

PGS

Khoa Cầu Đường

Giao thông vận tải

Tổ chức quản lý giao thông vận tải

Giao thông vận tải

6

Hoàng Minh Giang

05/02/1983

PGS

Khoa Kỹ Thuật Môi trường

Xây dựng

Kỹ thuật Môi trường Đô thị

Xây dựng - Kiến trúc

7

Phạm Thị Hải Hà

13/12/1974

PGS

Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch

Kiến trúc

Kiến trúc

Xây dựng - Kiến trúc

8

Đặng Xuân Hùng

07/3/1983

PGS

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Xây dựng

Kỹ Thuật Xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

9

Đặng Việt Hưng

05/12/1985

PGS

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Xây dựng

Kỹ Thuật Xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

10

Tống Tôn Kiên

02/8/1981

PGS

Khoa Vật Liệu Xây dựng

Xây dựng

Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

11

Nguyễn Văn Tịnh

16/11/1983

PGS

Khoa Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí Xây dựng

Cơ khí-Động lực

12

Nguyễn Quốc Toản

04/12/1978

PGS

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

Xây dựng

Quản lý xây dựng

Xây dựng - Kiến trúc

13

Mai Cao Trí

02/11/1981

PGS

Khoa XD CT Biển và Dầu khí

Xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Xây dựng - Kiến trúc

14

Trần Minh Tùng

04/12/1977

PGS

Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch

Kiến trúc

Kiến trúc

Xây dựng - Kiến trúc

 III.2. Bản đăng ký

STT

Đăng ký chức danh

Họ và tên

Bản đăng ký

1

GS

Đinh Quang Cường

2

GS

Nguyễn Văn Tuấn

3

PGS

Lưu Thị Diệu Chinh

4

PGS

Nguyễn Phan Duy

5

PGS

Đỗ Duy Đỉnh

6

PGS

Hoàng Minh Giang

7

PGS

Phạm Thị Hải Hà

8

PGS

Đặng Xuân Hùng

9

PGS

Đặng Việt Hưng

10

PGS

Tống Tôn Kiên

11

PGS

Nguyễn Văn Tịnh

12

PGS

Nguyễn Quốc Toản

13

PGS

Mai Cao Trí

14

PGS

Trần Minh Tùng

III.3. Hồ sơ ứng viên

2. Nguyễn Văn Tuấn

 

3. Lưu Thị Diệu Chinh 4. Nguyễn Phan Duy 5. Đỗ Duy Đỉnh

6. Hoàng Minh Giang 7. Phạm Thị Hải Hà 8. Đặng Xuân Hùng

9. Đặng Việt Hưng 10. Tống Tôn Kiên 11. Nguyễn Văn Tịnh

12. Nguyễn Quốc Toản 13. Mai Cao Trí 14. Trần Minh Tùng

1. Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

2. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:

3. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023:  

4. Danh sách ứng viên đã đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS. PGS: (file đính kèm)