bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Quản trị Thiết bị được thành lập gắn liền với qúa trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Phòng Quản trị Thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị,…) của Trường.

 1. Quản lý toàn bộ hệ thống đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường.
 2. Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế sử dụng và bảo quản tài sản, công trình, cơ sở vật chất của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc phân phối tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị sử dụng và giám sát việc quản lý, sử dụng đúng chức năng, đảm bảo hiệu quả các tài sản đó tại các đơn vị.
 3. Lập kế hoạch bổ sung, thay thế, sửa chữa, bảo trì các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện các kế hoạch đó.
 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập theo quy định của Trường.
 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và các trang thiết bị khác tại cơ sở thuộc Trường.
 6. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: điện, nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh.
 7.  Quản lý và thực hiện vệ sinh công cộng và đảm bảo điện, nước cho phạm vi toàn trường được phân công.
 8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, quản lý các gói thầu dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ căng tin, dịch vụ cho thuê mặt bằng trong Trường.
 9.  Là thường trực các hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật và an toàn lao động của Trường.
 10. Phối hợp với phòng Bảo vệ, khoa Giáo dục Quốc phòng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.
 11. Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.
 12. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản; quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.
 13. Phối hợp với phòng Tài vụ và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản của Trường theo định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất. Phối hợp với phòng Quản lý đầu tư và phòng Tài vụ tổ chức nhận bàn giao tài sản hình thành sau đầu tư đưa vào khai thức, sử dụng.
 14. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 16. Trưởng phòng Quản trị Thiết bị được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đội ngũ cán bộ nhân viên của Phòng gồm 36 người: 2 lãnh đạo phòng và 34 cán bộ nhân viên, được chia thành 3 tổ đảm nhận 3 nhóm công việc chính của phòng gồm: Tổ quản trị, Tổ điện nước, Tổ giảng đường.

 • Trưởng phòng: ThS. Phạm Tiến Tới
 • Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Hùng

Văn phòng: Phòng 310 - Tòa nhà A1 - Trường đại học Xây Dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04 3869 1974

Tổ điện nước: Tầng 1 nhà H1. Điện thoại: 04 2216 3763

Tổ giảng đường: Tầng 2 nhà H1. Điện thoại: 04 3869 7052

Email: [email protected]