bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường - tháng 8/1966 với tên gọi Tài vụ - Thiết bị, tháng 2/1967 được tách ra thành 2 phòng Tài vụ và Thiết bị. Hiện nay, phòng có 15 CBVC, trong đó có 01 người tham gia công tác giảng dạy 

Phòng Tài vụ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác tài chính, kế toán của Nhà trường.

 1. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính của Trường.
 2. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của Trường; kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Trường.
 3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 4. Tổ chức quản lý nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy khác có liên quan.
 5. Tham gia quá trình xác định quy mô và cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo, về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong và ngoài nước, về ngân sách và các điều kiện khác cho các đơn vị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Trường.
 6. Phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo. Tham gia thẩm định và giám sát các hợp đồng kinh tế có sử dụng tư cách pháp nhân của Trường.
 7. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, chi và hạch toán kế toán của Trường đúng quy định.
 8. Tham gia thẩm định, kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường và của các đơn vị có thu trong Trường.
 9. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, các khoản phụ cấp, phúc lợi tập thể và các chế độ khác cho viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng và các khoản phụ cấp khác cho sinh viên.
 10. Phối hợp với phòng Quản trị Thiết bị và phòng Quản lý đầu tư trong việc quản lý và mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị, xây dựng và sửa chữa nhà cửa, thanh lý, xử lý tài sản, tiếp nhận, bàn giao tài sản khi tăng, giảm, xây dựng xong, mới điều đến hoặc mua về, điều chuyển, chuyển nhượng. Chủ trì, phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ tổ chức quản lý các tài sản hình thành qua thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và của Trường theo quy định của pháp luật.
 11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức việc thu học phí.
 12. Chủ trì hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.
 13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán các đơn vị có thu tài chính và sử dụng ngân sách trong nội bộ Trường.
 14. Tham mưu đề xuất các phương án phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
 15. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản của Trường.
 16. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc kiểm kê tài sản (định kỳ, đột xuất) và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý.
 17. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước.
 18. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 19. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 20. Trưởng phòng Tài vụ được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- ThS. Trần Vĩnh Trung - Chức vụ: Trưởng phòng.

   DĐ: 0902.119.888. Email: [email protected]

- ThS. Đậu Thị Thu Thanh - Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

   DĐ: 0985.516.568. Email: [email protected]

- Quách Thị Hồng Hạnh - Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- 12 Kế toán viên

1

 Phạm Hồng Thúy

- Thủ quỹ

2

 Văn Thị Thanh Tú

- Kế toán tổng hợp và kế toán thuế thu nhập cá nhân

3

 Nguyễn Thị Nga

- Kế toán tổng hợp và kế toán thanh toán tiền vượt giờ chuẩn và tiền giảng dạy bậc đại học hệ chính quy.

4

 Nguyễn Thị Thu

- Kế toán tiền lương, phụ cấp.

5

 Quách Thị Hồng Hạnh

- Kế toán phụ trách về kinh phí nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

6

 Mai Thị Kim Nhung

- Kế toán theo dõi các khoản thu chi qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.

7

 Đỗ Nguyễn Hải Liên

- Kế toán thanh toán và phụ trách theo dõi công nợ

8

 Nguyễn Thị Loan

- Kế toán bảo hiểm xã hội và kế toán phụ trách học phí.

9

 Nguyễn Hoàng Chi

- Kế toán thanh toán tiền giảng dạy sau đại học, vừa làm vừa học và hợp đồng đào tạo hệ cử tuyển.

10

 Nguyễn Hồng Hương

- Kế toán thuế và các nguồn thu từ dịch vụ, kế toán theo dõi chi trả học bổng cho sinh viên.

11

 Nguyễn Thị Hiền

- Kế toán theo dõi các khoản thu chi qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.

12

 Bành Thị Hoài

- Kế toán phụ trách theo dõi tài sản cố định và vật tư.

Thường xuyên cập nhật các quy định, quy chế liên quan đến công tác quản lý tài chính kế toán.

 • Phòng 205 & 206 nhà A1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.869.4705 - 0243.869.7005                         
 • Email: [email protected].
 • Website: //tv.73keys.com/