bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh được thành lập theo Quyết định 1132/QĐ-ĐHXDHN của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên cơ sở sáp nhập các bộ phận truyền thông của Phòng Thông tin và Truyền thông, bộ phận tuyển sinh của Phòng Đào tạo và bộ phận tuyển sinh của Khoa Đào tạo Sau đại học.

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu của Trường; quản lý công tác tuyển sinh đảm bảo quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ổn đinh và phát triển các chương trình đào tạo.

1. Tham mưu xây dựng các chiến lược truyền thông, phát triển thương hiệu Nhà trường; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình truyền thông, phát triển thương hiệu.

2. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông và phát triển thương hiệu trong toàn hệ thống.

3. Xây dựng và quản trị hiệu quả các kênh truyền thông đa phương tiện chính thức của Trường: Website, mạng xã hội, poster, newsletter,bản tin hình vân, v.v..

4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai các hoạt động “tư vấn tuyển sinh”; chủ trì công tác thiết kế các ấn phẩm online; ấn phẩm in để truyền thông quảng bá tới xã hội trên các kênh: trực tiếp, website, mạng xã hội.

5. Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất về thông tin, chuyên nghiệp và nhất quán về cách thức thực hiện.

6. Quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; là đầu mối quản lý quan hệ của Trường với các cơ quan báo chí; tham mưu lãnh đạo Trường về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông.

7. Quản lý nội dung truyền thông, hình thức tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông của các đơn vị bên ngoài Trường thực hiện trong khuôn viên Trường.

8. Tham mưu xây dựng chiến lược tuyển sinh; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch công tác và đề án tuyển sinh của Nhà trường.

9. Là đầu mối phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác tuyển sinh.

10. Nghiên cứu nhu cầu xã hội, thị trường lao động; xây dựng kế hoạch và phương thức tuyển sinh phù hợp với đặc điểm của các chương trình đào tạo và bám sát chiến lược của Trường.

11. Xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm lan tỏa và tăng tính hấp dẫn của các chương trình đào tạo đối với thí sinh.

12. Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh, giúp thí sinh lựa chọn ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp nhất với điều kiện và năng lực cá nhân.

13. Tham mưu chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

14. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy định tuyển sinh và nhập học đảm bảo hiệu quả, công bằng và khách quan, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

15. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong quy hoạch, phát triển các ngành và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

16. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cả nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.

17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.

18. Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng ủy quyền.

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh gồm hai bộ phận: Một bộ phận phụ trách công tác truyền thông và quản trị thương hiệu. Một bộ phận phụ trách công tác tuyển sinh của Trường.

Nhân sự của Phòng gồm:

  • TS. KTS Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng
  • ThS.KTS Phạm Thị Mỹ Lan - Phó Trưởng phòng
  • KS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên
  • CN. Phạm Thị Hạnh - Chuyên viên
  • CN. Bùi Hương Liên - Chuyên viên
  • CN. Nguyễn Vân Anh - Chuyên viên
  • ThS. KS Nguyễn Hải Dương - Chuyên viên
  • CN. Nguyễn Đăng Được - Chuyên viên
  • ThS. CN Phạm Thị Nhung - Chuyên viên

        

Quy định về Quản lý hệ thống nhận diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: 

Phòng Truyền thông - Tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Bộ phận Truyền thông & Quản trị thương hiệu:

Địa chỉ: Phòng 103, Tòa nhà H1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Điện thoại: (024) 36288618

Email: [email protected]

Bộ phận Tuyển sinh Đại học:

Địa chỉ: Phòng 304, Tòa nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Điện thoại: (024) 38 694711; Hotline: 086 9071382

Email: [email protected]

Bộ phận Tuyển sinh Sau Đại học:

Địa chỉ: Phòng 102, Tòa nhà H1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Điện thoại: 094 4724618; 091 3211357; Hotline: 088 8885501

Email: [email protected]