bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương và bảo vệ chính trị nội bộ.

 1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng và thực hiện phương án tổ chức bộ máy trong toàn Trường. Là đầu mối nghiên cứu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của trường.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Trường.
 3. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, quy chế, nội quy của Trường đảm bảo thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và phù hợp với bộ máy tổ chức của Trường.
 4. Giúp Hiệu trưởng tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của Trường về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.
 5. Tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức của Trường.
 6. Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý; thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, luân chuyển, thôi việc của viên chức các đơn vị trong phạm vi Trường theo đúng quy định.
 7. Chủ trì tổ chức quy trình xây dựng các phương án quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp khoa, phòng, ban trở xuống đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường; giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Trường.
 8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo quy định; quản lý, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành kỷ luật lao động; thực hiện đúng quy trình xử lý kỷ luật viên chức, người lao động.
 9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc tuyển dụng cán bộ, viên chức; tổ chức việc thi tuyển viên chức, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng; làm thủ tục chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động;  quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; theo dõi, làm thủ tục việc viên chức được cử đi học tập, công tác, đi việc riêng trong nước và nước ngoài, tiếp nhận viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc theo đúng quy định.
 10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức xây dựng và quản lý định mức lao động, tiền lương, chế độ chính sách về lao động, tiền lương; thống kê, báo cáo và duyệt bảng tính lương hàng tháng; thông báo và tổ chức việc thi chuyển ngạch, nâng bậc lương, xét trợ cấp khó khăn, xác nhận thâm niên công tác và các chế độ khác liên quan cho cán bộ, viên chức, người lao động.
 11. Thực hiện quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thủ tục hưu trí, tử tuất,….
 12. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ viên chức và lao động hợp đồng; tham gia đề xuất giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 13. Làm thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật viên chức.
 14. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức trong nội bộ Nhà trường.
 15. Tổ chức, điều động viên chức thực hiện nghĩa vụ quân sự và lao động đột xuất khác theo yêu cầu của Nhà trường và Thành phố.
 16. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường
 17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 18. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 19. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Ngọc Linh
 • Phó trưởng phòng: ThS. Hoàng Đức Minh
 • Phó trưởng phòng: TS. Ngô Thanh Long
 • Chuyên viên: Phạm Văn Diệu, Trần Kiều Ly, Hà Thị Thu Hương, Vũ Thị Vân, Nguyễn Hải Đăng.
 • Địa chỉ: Phòng 209 Nhà A1 – Đại học Xây dựng Hà Nội
 • Điện thoại: 84.4.38695477
 • Email: [email protected]