bet 365app - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Giới thiệu

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục được thành lập từ năm 2009 trên cớ sở phát triển từ Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục (thành lập năm 2007). Qua hai lần điều chỉnh cơ cấu tổ chức vào các năm 2013 và 2015, phòng có tên chính thức là Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác kiểm định và đánh giá trường.

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác kiểm định và đánh giá trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học và các quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục.
 3. Chủ trì công tác khảo thí đối với các hoạt động thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần thuộc các bậc và các hệ đào tạo của Trường. Tổ chức và giám sát việc bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi. Kiểm tra, giám sát quá trình thi, kiểm tra. Chủ trì thực hiện các khâu phục vụ công tác chấm thi (làm phách, hồi phách, lên điểm) và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi. Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.
 4. Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (Phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo,…); đổi mới, cải tiến công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và đảm bảo chất lượng giáo dục.
 5. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên, học viên theo đúng quy chế.
 6. Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong Trường về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
 7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của người học.
 8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập cho người học qua việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học.
 9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp qua việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và của nhà tuyển dụng.
 10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường đại học và tổ chức việc tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 11. Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế.
 12. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.
 13. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự của Phòng và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định của Trường.
 14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng.
 15. Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Tuấn Hùng

Trưởng Phòng

Phụ trách chung

2

Nguyễn Trung Thành

Phó trưởng phòng

Giúp việc cho Trưởng Phòng

3

Trần Mạnh Hà

Chuyên viên

Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị sao in.

Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng giao trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

4

Lý Hồng Ngọc

Chuyên viên

Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng giao trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

5

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng giao trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. 
6 Tống Phúc Vinh Chuyên viên

Phục vụ công tác sao in đề thi, kiểm tra cho các bộ môn.

Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng giao trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Phòng 322 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng
 • Số điện thoại: (04) 36288523 
 • Email: [email protected]